increase Font
decrease Font
reset Font
page style Back/White
page style White/Back
page style Standard
ΕΣΠΑ 2014-2020

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Καταστατικό

Σύσταση - Σκοπός

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΑΤΟΜ» είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στην δομή δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Βασικός άξονας απασχόλησης των παιδιών στο κέντρο είναι η δημιουργική απασχόληση μέσω των μαθημάτων θετικών επιστημών και τις μεθοδολογίας STEM, δημιουργικής γραφής, πληροφορικής και τεχνολογίας, κατασκευών, ελεύθερου παιχνιδιού, ζωγραφικής που προάγουν την δημιουργικότητα της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας ως μέσων καθοριστικών  για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίηση του.

 

Δυναμικότητα

Στο κέντρο μπορούν να απασχολούνται ταυτόχρονα έως 30 παιδιά ανα ώρα. Προϋπόθεση είναι να τηρείται η αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 12,5 παιδιά. Στο κέντρο μπορούν να απασχολούνται είτε παιδιά μέσω των προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ είτε ιδιωτικά αρκεί να μην υπερβαίνουν την δυναμικότητα του κέντρου ή την αναλογία εκπαιδευτικών/παιδιών που ορίζει η ΕΕΤΑΑ.

Αρμοδιότητες

Όλοι οι εργαζόμενοι στο κέντρο οφείλουν να σέβονται και να διατηρούν τον χώρο καθαρό και να παρευρίσκονται στον χώρο 10’ πριν την έναρξη του ωραρίου εργασίας τους και να αποχωρούν με την λήξη αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πάγια πολιτική όλων των εργαζομένων στο κέντρο να προάγουν την θετική συμπεριφορά και την πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού στα πλαίσια της ανάπτυξης θετικού κλίματος.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς-κηδεμόνες σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των παιδιών τους στο κέντρο καθώς και να είναι διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνεργασία μαζί τους για το καλό των παιδιών.

Οι γονείς-επισκέπτες πρέπει να συνοδεύονται όταν περιηγούνται στους χώρους του κέντρου από το προσωπικό της δομής.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά από την στιγμή της προσέλευσης τους στο κέντρο και μέχρι και την αποχώρηση τους από αυτό.

Προσωπικό

Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οφείλει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ρυθμίσεις και δυνατές τροποποιήσεις, ως ελάχιστη προϋπόθεση:

α. Εξειδικευμένο προσωπικό , για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Νηπιαγωγός.
 • Παιδαγωγός.
 • Γυμναστής.
 • Καθηγητής Μουσικής
 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Καθηγητής Ζωγραφικής.
 • Καθηγητής Θεατρολόγος.

 

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

β. προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Υπεύθυνος/η λειτουργίας του ΚΔΑΠ, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο/Η Υπεύθυνος/η λειτουργίας ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση. Εκδίδει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και συνεργάζεται με το προσωπικό για την βέλτιστη λειτουργία του Κέντρου ενώ είναι αυτός που αναφέρεται στον –ην Προϊστάμενο του Τμήματος για τα τακτικά όσο και για τα έκτακτα θέματα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μεριμνά να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον Υπεύθυνο λειτουργίας του Κέντρου .Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του / της Υπεύθυνου / Υπεύθυνης δεν επιτρέπεται. Η χορήγηση των αδειών του προσωπικού γίνεται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του / της Υπευθύνου του κέντρου. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Ο Διευθυντής/ρια

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την ομαλή λειτουργία του κέντρου.

 Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

 Είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του κέντρου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

 Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο κέντρο, για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του κέντρου και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και με την καθοδήγηση.

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών/μαθητριών.

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών τους.

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

 Συνεργάζονται με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια ή τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη, τους γονείς για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

 Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής.

Οι μαθητές/μαθήτριες

 Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

 Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Κέντρου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.

 Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του κέντρου.

 Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα:

 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
 3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊσταμένη

 Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών.

Γονείς και κηδεμόνες

- Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

- Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του κέντρου.

- Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Διευθυντή για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του κέντρου.

 

Το κέντρο προσαρμόζει την λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση, εκτός επισήμων αργιών, από 13:30 έως 21:30 σε 2 βάρδιες 13:30-17:30 για την Α’ βάρδια και 17:30-21:30 για την Β’ βάρδια. Μπορούν, στο πλαίσιο λειτουργίας τους, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες βάρδιες αξιοποιώντας το διαθέσιμο προσωπικό και τις υποδομές, προς όφελος των παιδιών και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το κέντρο διακόπτει την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού, εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Νικολάου του Δήμου Βόλου και Ν. Ιωνίας. Επίσης το ΚΔΑΠ παραμένει κλειστό όταν και όποτε κριθεί σκόπιμο για ειδικές ενέργειες απαραίτητες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών όπως απολύμανση χώρου, καθαρισμός μοκέτας και γενικά για ενέργειες συντήρησης και επιδιορθώσεων. Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες, προσαρμόζοντας το ωράριο λειτουργίας του ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου κατά τους θερινούς μήνες είναι η διατήρηση της αναλογίας του απαραίτητου προσωπικού με τα εξυπηρετούμενα παιδιά, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Για τους θερινούς μήνες το ωράριο διαμορφώνεται από τις 8:30-16:30 σε 2 βάρδιες 8:30-12:30 για την Α’ βάρδια και 12:30-16:30 για την Β’ βάρδια.

Τηρούμενα Βιβλία

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Επιπλέον των παραπάνω, όσα προβλέπονται από το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος που υλοποιείται μέσα από το ΚΔΑΠ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τις διαχειριστικής αρχής, του φορέα υλοποίησης και κάθε αρμόδιου φορέα.